Маркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
718доцент Пурська І. С.ГрТ-41, ГрТ-42, ГрТ-43

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
718ГрТ-41Жук І. З.
ГрТ-42Жук І. З.
ГрТ-43Жук І. З.

Опис курсу

Мета

  • ознайомити студентів із сутністю та принципами маркетингу;
  • сформувати необхідні навички маркетингового управління в туризмі;
  • сформувати навики маркетингової діяльності туристичного підприємства.

Завдання

  • визначення основних понять та принципів маркетингу;
  • вивчення методів маркетингового управління;
  • освоєння маркетингових інструментів в туристичній сфері;
  • вивчення процесу та принципів маркетингового управління туристичним підприємством.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в туризмі, систему маркетингових досліджень, принципи ціноутворення в туризмі.

вміти: організувати ефективний маркетинг туристичного підприємства, організувати маркетингові дослідження, формувати систему маркетингових заходів, вибрати ефективні канали збуту туристичного продукту, застосовувати засоби маркетингових комунікацій в туристичному бізнесі.

Рекомендована література

Базова

1.      Мальська М.П., Мандюк Н.Л. Маркетинг у туризмі: Підручник. – Львів, 2015. – 364 с.

2.      Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К,: Лібра, 2002.

3.      Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.

 

Допоміжна

1.      Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.

2.      Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.: АСТ, 2001.

3.      Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 2000.

4.      Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001.

5.      Скибінський С. В. Маркетинг. — Львів, 2000.

6.      Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.