Концепції сучасного природознавства

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11доцент Блажко Н. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11доцент Блажко Н. Б.

Опис курсу

Мета курсу “Концепції сучасного природознавства” – сприяти формуванню у студентів усвідомленого розуміння широкого кола явищ природи, гнучкості мислення, освоєння і логічного осмислення фундаментальних законів і їх зв’язків з природознавством. Основні засади цієї дисципліни можна розглядати як систему, що закладає фундамент для об’єднання розрізнених знань про природу в цілісну природничо-наукову картину світу, систематизацію уявлень та знань для осмислення екологічних аспектів науково-технічної розробки і людини як соціоприродного феномену.

Знання сучасних наукових концепцій природознавства, світоглядних і методологічних висновків є невід’ємною складовою загальнокультурної підготовки фахівців у будь-якій ділянці. Концептуальне мислення необхідне для студентів природничих і гуманітарних досліджень і сприятиме їх творчому розвитку.

Завдання курсу опанувати сучасну природничо-наукову картину світу; вивчити методику сучасних наукових досліджень.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні загальнонаукові методи пізнання природи, концепції земле знання;
 • наукові теорії та гіпотези, що пояснюють фізичну, біологічну, географічну картини світу

вміти:

 • використовувати основні принципи і методи дослідження в природознавстві формуючи тим самим природничо-науковий спосіб мислення, цілісний світогляд,
 • використовувати отримані знання у професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Абачиев С. К. Концепции современного есесвознания. – М.: 1988
 2. Бобильов Ю. П. Концепції сучасного природознавства. – К.: 2003.
 3. Пащенко В.М. Методологія постнекласичного ландшафтознавства. – К.,
 4. Кшнякіна С.І., Міщенко Б.А., Опанасюк А.С. Концепції сучасного природознавства: Навчальний посібник: У трьох частинах. – Суми, 2009.
 5. Концепції сучасного природознавства: підручник ⁄  Я. С. Карпов, В.В. Кисельник, В. Г. Кремень та ін. ­ – К., 2004.
 6. Концепции современного естествознания /  Под ред.. С. И. Самигина. – Ростов-на-Дону, 1999.
 7. Опанасюк А.С. Сучасна фізична картина світу. – Суми, 2005.
 8. Польшаков В. І. Концепції сучасного природознавства. –К.: 2004.
 9. Штойко П.І. Концепції природознавства. ­ – Львів, 2010.

 

Допоміжна

 1. Вернадский В. Избранные труды по истории науки. – М., 1981
 2. Кузнецов Г А. Экология и будущее. Анализ философских оснований глобальных прогнозов. – М., 1988.
 3. Онопрієнко В.І. Наукове співтовариство: вступ до соціоекологіі – К.: Наука., 1999.

 

Інформаційні ресурси

 1. https://www.nasa.gov/ – офіційний сайт  NASA
 2. https://clubofromeua.wordpress.com/clubofrome/ –  офіційний сайт Української асоціації Римського клубу

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА