Кліматична геоморфологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Курсова робота

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Гнатюк Р. М.ГрФ-32

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів-палеогеографів з різними аспектами впливу клімату та зв’язаних з ним компонентів ландшафту на будову та формування рельєфу.
Завдання:
1) розкрити предмет і об’єкт кліматичної геоморфології, головні цілі та завдання клімато-геоморфологічних досліджень;
2) ознайомити з теоретичними основами кліматичної геоморфології;
3) висвітлити історію зародження й розвитку кліматичної геоморфології, сучасні клімато-геоморфологічні уявлення та проблеми;
4) розглянути вплив клімату та зв’язаних з ним компонентів ландшафту на розвиток рельєфотвірних процесів;
5) розглянути сучасну клімато-морфологічну зональність рівнин суходолу та клімато-морфологічну зональність (поясність) гір; детально схарактеризувати клімато-морфологічні зони рівнин;
6) виділити та схарактеризувати кліматично зумовлені різновиди (типи) й особливості рельєфу;
7) розкрити особливості розвитку рельєфу рівнин помірного поясу Євразії, зумовлені змінами ландшафтно-кліматичних умов протягом мезокайнозою;
8) схарактеризувати сучасні уявлення про перигляціал, перигляціальну зону та пери¬гля-ціальний морфогенез;
9) розглянути реліктові складові геоморфологічної будови сучасного рельєфу території України.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: 1) що являє собою кліматична геоморфологія як наукова дисципліна; 2) які кліматичні показники й як впливають на формування рельєфу; 3) в якій мірі зумовлені кліматом ті чи інші екзогенні геоморфологічні процеси та в чому виявляється ця зумовленість; 4) основні риси сучасної клімато-морфологічної зональності рівнин суходолу; особливості клімато-морфологічної зональності (поясності) гір; 5) кліматично зумовлені різновиди (типи) й особливості рельєфу; 6) як змінювались ландшафтно-кліматичні умови в області помірного кліматич¬ного поясу Євразії протягом мезокайнозою і як це вплинуло на формування рельєфу та відобразилось у його будові; 7) що являє собою перигляціальний літо- і морфогенез і які форми представляють його форми та відклади на території України; 8) визначальні ознаки основних генетичних типів перигляціальних відкладів і текстур.
вміти: детально схарактеризувати клімато-морфологічні зони гір і рівнин; розпізнавати основні генетичні типи перигляціальних відкладів і текстур, розрізняти перигляціальні та псевдоперигляціальні утворення.

Рекомендована література

Базова

 1. Дедков А.П., Мозжерин В.И., Ступишин А.В., Трофимов А.М. Клима­ти­чес­кая геоморфология денудационных равнин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1977.
 2. Костенко Н.П. Геоморфология. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1985.
 3. Панов Д.Г. Общая геоморфология. – М.: Высшая школа, 1966.
 4. Рычагов Г.И. Общая геоморфология. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Москов. ун-та “Наука”, 2006.
 5. Стецюк В.В. Теорія і практика еколого-геоморфологічних досліджень у мор­­­фо­кліматичних зонах. – К.: Вересень, 2003.
 6. Стецюк В.В, Ковальчук І.П. Основи геоморфології. – К.: Вища школа, 2005.
 7. Щукин И.С. Общая геоморфология. – Т. 1, 2, 3. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1960, 1964, 1974.
 8. Budel J. Climatic Geomorphology. – Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1982.

Допоміжна

 1. Беспалый В.Г. Климатические ритмы и их отражение в рельефе и осадках. – М.: Наука, 1978.
 2. Болысов С.И. Биогенное рельефообразование на суше. – Т. 1. Эволюция био­­генного рельефообразования. – М.: ГЕОС, 2006.
 3. Бутаков Г.П. Плейстоценовый перигляциал на востоке Русской равнины. – Казань: Изд-во Казан. ун-та,
 4. Бутаков Г.П., Илларионов А.Г. Ритмичность геоморфологических про­цессов в четвертичное время // Проблемы теоретической геоморфологии / АН СССР, Геоморфол. комис., Ин-т географии и др. – М., 1988.
 5. Бутаков Г.П., Мозжерин В.И., Егоров Е.И. Гиперзональность, зональность и микрозональность геоморфологических процессов // Проблемы мето­доло­гии геоморфологии / Уфимцев Г.Ф., Ананьев Г.С., Асеев А.А. и др. – Ново­сибирск: Наука. Сиб. отделение, 1989.
 6. Васильев Ю.М. Климатическая и природная зональность (осадко­накоп­ле­ние, ландшафт, морфогенез) // Проблемы геологии и истории четвертичного периода (антропогена). – М.: Наука, 1982.
 7. Гричук М.П., Постоленко Г.А. Врез рек, накопление и фациальный состав аллювия в связи с ритмичными изменениями климата в позднем кайнозое // Изв. ВГО. – 1982. – Т. 114. – Вып. 3.
 8. Дедков А.П. Избранные труды. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2008.
 9. Дедков А.П., Бутаков Г.П., Мозжерин В.И. Теоретические проблемы совре­менной климатической геоморфологии // Проблемы структурно-климати­ческого подхода к познанию рельефа. – Новосибирск: Наука, 1982.
 10. Дедков А.П., Тимофеев Д.А. Основные достижения и проблемы климати­ческой геоморфологии // Основные проблемы теоретической геоморфо­ло­гии. – Новосибирск: Наука, 1985.
 11. Дедков А.П., Тимофеев Д.А., Мозжерин В.В., Спасская И.И. Реликты кли­ма­тов прошлого в рельефе Евразии // Геоморфология. – № 1.
 12. Дедков А.П., Тимофеев Д.А. Климатические типы морфогенеза и их ре­ликты в рельефе Евразии // Самоорганизация и динамика геоморфосистем (Материалы XXVII Пленума Геоморфол. комиссии РАН) / Отв. ред. А.В. Поздняков. – Томск, Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2003.
 13. Экзогенные процессы и окружающая среда: докл. Всесоюз. совещ. XIX Пленума Геоморфол. комис. АН СССР, Казань, сент. 1988 г. / АН СССР, Геоморфол. комис., Ин-т географии. – М., 1990.
 14. Экзогенный морфогенез в различных типах природной среды: тезисы докл. всесоюз. конф. (II Щукин. чтения). – М.: Изд-во МГУ, 1990.
 15. Илларионов А.Г.Типы морфогенеза на пластових равнинах Зауралья и восстановление палеоклиматов плейстоцена // Труды Ин-та геологии и гео­физики СО АН СССР. – 1989. – №
 16. Климат, рельеф и деятельность человека. – М.: Наука, 1981.
 17. Климатический фактор рельефообразования (Тезисы докладов Всесоюз­но­го совещания). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1978.
 18. Криволуцкий А.Е. Рельеф и недра Земли. – М.: Мысль, 1977.
 19. Лебедев В.Г. Основные проблемы и новейшие теории геоморфологии (Избранные лекции). – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1965.
 20. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. – М.: Высшая школа, 1988.
 21. Любимов Б.П. Зональные особенности овражной эрозии // Геоморфология,  – № 1.
 22. Любимов Б.П., Ковалев С.Н. Зональные и региональные виды оврагов // Гео­­морфология,  – № 1.
 23. Маккавеев Н.И. О зональности эрозионных и русловых процессов // Эрозия почв и русловые процессы. – Вып. 15 / Науч. ред. Р.С. Чалов. – М., 2005.
 24. Полунин Г.В. Экзогенные геодинамические процессы гумидной зоны уме­ренного пояса. – М.: Наука, 1983.
 25. Равский Э.И. Осадконакопление и климаты Внутренней Азии в антро­по­гене. – М., 1972.
 26. Рельеф и климат / Е.М. Поспелов, А.И. Спиридонов, И.И. Спасская и др. Сб. ст. / Отв. ред. А. И. Спиридонов, И. И. Спасская. – М., Моск. фил. Геогр. о-ва СССР, 1985.
 27. Скрыльник Г.П. Проблемы климатической геоморфологии // Основные проблемы теоретической геоморфологии. – Новосибирск: Наука, 1985.
 28. Уфимцев Г.Ф. Климатические типы гор Земли // Геоморфология. – 2006. № 1.
 29. Чичагов В.П. История сезонно-засушливых равнин тропиков Юго-Восточ­ной Азии. – М.: Институт географии РАН, 2009. – 152 с.
 30. Чичагов В.П. Аридная геоморфология. Платформенные антропогенные рав­­ни­ны. – М.: Научный мир, 2010. – 514 с.

Матеріали

Гнатюк Р.М. Навчальна програма та методичні вказівки для семінарських занять і самостійних робіт з курсу “Кліматична геоморфологія” (для студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 20 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму