Історія розвитку туризму у світі та в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Паньків Н. М.ГрТ-21, ГрТ-22, ГрТ-23, ГрТ-24

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГрТ-21Красько А. Б.
ГрТ-22Красько А. Б.
ГрТ-23Красько А. Б.
ГрТ-24Красько А. Б.

Опис курсу

Дисципліна «Історія розвитку туризму в світі та Україні» призначена для підготовки дипломованого спеціаліста за спеціальністю 242 – Туризм.

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними періодами розвитку мандрівництва, передумовами , що призвели до формування наукової основи виникнення туризму як галузі, аналізу її структури та просторово-часових аспектів їхнього функціонування.

Завдання курсу: – набуття теоретичних знань про історію світового та вітчизняного туризму, формування правильного бачення  розвитку його основних складових;

– вивчення чотирьох періодів розвитку мандрівництва та туризму;

– аналіз розвитку подорожей у стародавньому світі;

– ознайомлення із найвідомішими стародавніми мандрівниками світу та України;

– вивчення світового та вітчизняного мандрівництва в середні віки та в 16-19 ст.;

– ознайомлення із розвитком українського туризму за період 19- поч.20 ст.;

– аналіз сучасного стану розвитку туризму в Україні.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: – періоди розвитку туризму та їхні основні особливості;

 • відомих світових мандрівників та їхній внесок у розвиток мандрівництва ;
 • відомих вітчизняних  мандрівників та їхній внесок у розвиток світового та вітчизняного мандрівництва ;
 • особливості розвитку готельного господарства світу та України ;
 • закономірності розвитку древнього періоду, періоду середньовіччя та новітнього періоду у розвитку туризму;
 • особливості виникнення наукової основи для розвитку туризму;
 • особливості розвитку туризму в 20 ст.;
 • правові аспекти функціонування сучасного туризму України.

вміти: – виділяти часові та просторові аспекти розвитку туризму як світового, так і вітчизняного;

 • зображати на карті основні шляхи стародавніх мандрівників, в тому числі теренами України;
 • зображати на карті основні центри виникнення мандрівництва та готелярства;
 • користуватися картографічними матеріалами та роздатковою літературою, вміти її опрацьовувати;
 • формулювати власні висновки на основі опрацьованої літератури.

Рекомендована література

 1. Рекомендована література

Базова

 

 1. Беспалов Ю. Г., Беспалова Н. Ю., Носов К. В. Эпоха великих географических открытий. Лабиринты истории. –Харьков, 2002. – 220 с.
 2. Воронкова Л. П. История туризма и гостеприимства: Учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 304 с.
 3. Верн Ж. История великих путешествий: В 3 книгах: М.: Герда, 1993. – Кн.1-3.
 4. Дахно І. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.: Мапа, 2004. – 608 с.
 5. Дмитриевский Ю. Д. Страноведение и география международного туризма. – Спб., 1997. – 200 с.

6.З історії вітчизняного туризму. Збірник наукових статей. – К.: Інститут туризму Федерації профспілок України, 1997.

 1. Розвиток туризму в Україні: Проблеми і перспективи. Зб. наук. статей. – К.: Слав’янський діалог, 1995. – 244 с.
 2. Соколова М.В. История туризма: Учеб. пособие. – М.: Мастерство, 2002. – 352 с.
 3. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.
 4. Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному та національному вимірах: історія і сучасність: Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 268 с.

 

Допоміжна

 1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. Пособие. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464с.
 2. Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти. – К.: Либідь, 2004. – 738с.
 3. Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы истатистика, 2000. – 368 с.
 4. Крючков А. А. История международного и отечественного туризма: Учебное пособие. – М., 1999. – 346 с.
 5. Магидович И. П. Очерки по истории географических открытий. – М , 1957. – 380 с.
 6. Николаенко Т. В., Николаенко Д. В. История и региональные особенности мирового туризма. – Харьков, 1998. – 267 с.
 7. Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ. – К.: Феникс, 2002. – 760 с.
 8. Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник / За ред. Проф.. Ф. Д. Заставного. – К.: Знання, 2006. – 575 с.
 9. Січинський В. Ю. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. – К.: Довіра, 1992 . – 430 с.

10.  Шаповал Г. Ф. История туризма: Учеб. Пособие. – Минск: Экоперспектива, 1999. – 303 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму