Інженерно-геоморфологічне прогнозування

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1048доцент Горішний П. М.Грнм-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Грнм-51доцент Горішний П. М.

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є інженерно-геоморфологічні (інженерно-геологічні) системи, умови і чинники розвитку екзогенних і ендогенних процесів, методи інженерно-геоморфологічного прогнозування

 Міждисциплінарні зв’язки: інженерна геоморфологія, інженерна геологія, географічне прогнозування

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Теоретичні засади інженерно-геоморфологічного прогнозування. Інженерно-геоморфологічні системи.
  2. Умови і чинники розвитку процесів. Методика інженерно-геоморфологічного прогнозування.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Інженерно-геоморфологічне прогнозування ” є

навчити студентів основ інженерно-геоморфологічного прогнозування, методів прогнозування екзогенних та ендогенних  інженерно-геоморфологічних (інженерно-геологічних) процесів.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Інженерно-геоморфологічне прогнозування” є

ознайомити із головними поняттями інженерно-геоморфологічного прогнозування; пояснити суть інженерно-геоморфологічних систем; проаналізувати умови і чинники розвитку екзо- та ендогенних процесів; висвітлити методику інженерно-геоморфологічного прогнозування.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

теоретичні засади інженерно-геоморфологічного прогнозування; основні закони інженерно-геоморфологічних систем, їх класифікацію; умови і чинники сучасних морфодинамічних процесів.

вміти:

визначати вплив окремих чинників на просторові і часові закономірності прояву інженерно-геоморфологічних процесів; використовувати методи інженерно-геоморфологічного прогнозування

 

  1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальні відомості про інженерно-геоморфологічне прогнозування.

Поняття географічного та інженерно-геоморфологічного прогнозу. Об’єкти, мета та методи інженерно-геоморфологічного прогнозування.

Тема 2. Системи і системний підхід у прогнозуванні.

Основні поняття про системи і системний підхід. Інженерно-геоморфологічні системи та їх властивості. Зв’язки в інженерно-геоморфологічній системі. Стійкість інженерно-геоморфологічної системи. Класифікація інженерно-геоморфологічної систем.

Тема 3. Основні закони інженерно-геоморфологічних систем.

Закон відповідності. Закон успадкованості. Закон взаємозумовленості. Закон стійкості.  Закон адаптації. Основні причини невизначеності інженерно-геоморфологічних прогнозів.

 

 

Тема 4. Алгоритм системного інженерно-геоморфологічного прогнозування.

Аналіз зовнішнього впливу. Встановлення ієрархії інженерно-геоморфологічної системи. Визначення меж системи. Визначення значущості підсистем. Виконання окремого і загального інженерно-геоморфологічного прогнозів. Верифікація інженерно-геоморфологічного прогнозу.

 

Змістовий модуль 2.

Тема 5. Теоретичні передумови інженерно-геоморфологічного прогнозування.

Співвідношення закономірного і випадкового. Стадії розвитку процесу. Класифікації інженерно-геоморфологічних прогнозів. Просторові закономірності розподілу властивостей порід. Вплив окремих чинників на просторові закономірності поширення екзогенних процесів. Просторові закономірності прояву ендогенних процесів. Часові закономірності розвитку процесів.

Тема 6. Методика інженерно-геоморфологічного прогнозування.

Основні методи інженерно-геоморфологічного прогнозування. Прогнозування зсувів.  Прогнозування обвально-осипних процесів. Прогнозування ерозійних процесів. Прогнозування селів і лавин. Прогнозування підтоплення і заболочення. Прогнозування просадочних явищ у лесових породах. Прогнозування карстово-суфозійних процесів. Прогнозування процесів абразії. Прогнозування землетрусів.

Рекомендована література

  1. Каган А.А. Инженерно-геологическое прогнозирорование / А.А. Каган – М.: Недра, 1984.
  1. Кравчук Я.С. Iнженерно-геоморфологiчне картографування /Я.С. Кравчук – Львiв: Світ, 1991.
  2. Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону / Я.С. Кравчук, Г.І. Рудько – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002.
  1. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинаміка / В.Д. Ломтадзе – Ленинград: Недра, 1977.
  2. Миханков Ю.М. Прогнозирование изменений геоморфологических систем при техногенном воздействии / Ю.М. Миханков, Б.Г. Федоров – Ленинград, 1984.
  3. Ревзон А.Л. Инженерно-геоморфологическое картографирование по данням схемки из космоса с использованием вероятностно-статистических оценок / А.Л. Ревзон // Геоморфология. – 1984, № 3. – С. 36-43.
  4. Симонов Ю.Г. Инженерная геоморфология (Основания для инженерной оценки рельефа) / Ю.Г. Симонов, В.И. Кружалин – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1989.