Інженерна геоморфологія

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Горішний П. М.ГрФ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є аналіз взаємозв’язків між рельєфом та різними галузями природокористування, вивчення сучасних геоморфологічних процесів при різних видах використання території

 Міждисциплінарні зв’язки: геоморфологічне картографування, методи геоморфологічних досліджень, інженерна геологія, рекреаційна геоморфологія, антропогенна геоморфологія

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Теоретико-методичні засади інженерної геоморфології. Аналіз рельєфу для різних видів будівництва
 2. Аналіз рельєфу для потреб енергетики, меліорації та рекреації. Антропогенна геоморфологія.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Інженерна геоморфологія ” є навчити студентів основ інженерної геоморфології, встановлювати зв’язки між рельєфом і різними галузями природокористування

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Інженерна геоморфологія ” є ознайомити з теоретичними і методичними засадами інженерної геоморфології; висвітлити проблеми інженерної геоморфодинаміки; розкрити зв’язки між рельєфом і різними галузями природокористування (різні види будівництва, меліорація, рекреація, гірнича справа)

 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати: визначення, головні підходи, положення і методи інженерної геоморфології; методику інженерно-геоморфологічних досліджень для різних потреб; принципи побудови інженерно-геоморфологічних карт

вміти: самостійно проводити інженерно-геоморфологічний аналіз для різних галузей природокористування, зокрема аналізувати рельєфні ситуації і планувальні структури населених пунктів, виконувати інженерно-геоморфологічну оцінку автомобільних доріг.

 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади інженерної геоморфології. Аналіз рельєфу для різних видів будівництва.

 

Тема 1. Теоретико-методичні засади інженерної геоморфології.

Поняття інженерної геоморфології. Основні положення інженерної геоморфології. Структура інженерної геоморфології. Генетичні напрями оцінки рельєфу для інженерних цілей. Методи інженерно-геоморфологічних дослід­жень. Основні проблеми інженерної геоморфології. Функціонально-технологічний (нормативний) підхід в інженерній геоморфології.

Тема 2. Інженерна геоморфодинаміка.

Типи геоморфологічних процесів, що досліджують в інженерній геоморфології.  Природно-антропогенні і антропогенні процеси. Стійкість рельєфу. Монофакторний та багатофакторний прогноз в інженерній геоморфології. Ендогенні чинники в інженерній геоморфології.

Тема 3. Рельєф і містобудування.

Рельєфні ситуації населених пунктів. Планувальні структури населених пунктів. Стадії проектування містобудівельних робіт. Морфометричні та морфографічні показники рельєфу для потреб містобудування. Окрема споруда і рельєф будівельного майданчика.

Тема 4. Рельєф і транспорт.

Загальні принципи розміщення лінійних об’єктів. Постадійне проектування доріг. План і профіль дороги. Типи трасувальних ходів.  Класифікації автомобільних доріг. Залізничний транспорт і рельєф. Водний транспорт і рельєф. Повітряний транспорт і рельєф. Лінії передач і рельєф.

 

Змістовий модуль 2. Аналіз рельєфу для потреб енергетики, меліорації та рекреації. Антропогенна геоморфологія.

 

Тема 5. Рельєф і енергетичне будівництво.

Завдання геоморфології при гідротехнічному будівництві. Стадії проектування гідротехнічних споруд і рельєф. Завдання геоморфологічних досліджень при проектуванні і будівництві гребель. Геоморфологічні дослідження водосховищ. Мала гідроенергетика і рельєф. Рельєф і вітроенергетика.

Тема 6. Рельєф і меліорація.

Осушувальні меліорації і рельєф. Зрошувальні меліорації і рельєф.

Тема 7. Рельєф і рекреація.

Основні підходи і методи оцінки рельєфу для рекреаційних потреб. Функціонально-морфометрична і функціонально-морфографічна оцінка рельєфу для потреб рекреації. Естетична оцінка рельєфу.

Тема 8. Антропогенна геоморфологія.

Антропогенна геоморфологія: поняття, об’єкт дослідження. Класифікації антропогенного рельєфу. Картографування антропогенного рельєфу. Рельєф і рекультивація порушених земель.

Рекомендована література

 1. Горішний П.М. Морфологічний аналіз рельєфу для інженерних потреб (на прикладі Західного Поділля): Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. геогр. наук: спец. 11.00.04/ П. М. Горішний. – Львів. держ. ун-т. – Львів, 1998. – 19 с.
 2. Горішний П. Рельєфні ситуації i планувальні структури населених пунктів Розточчя / П. Горішний, М. Крет // Вісник Львів. університету. Серія геогр. – 2013. – Вип. 41. – С. 99-108.
 3. Горшков С.П. Экзодинамические процесы освоеных территорий / С.П.Горшков – М. Недра, 1982.
 4. Дьяконов К.Н. Мелиоративная география / К.Н. Дьяконов, В.С. Аношко – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1995. – 254 с.
 5. Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология / Т.В. Звонкова – М.: Высшая школа, 1970.
 6. Карпенко Н.І. Методичні вказівки до курсу «Рекреаційна оцінка рельєфу» / Н.І. Карпенко, П.М. Горішний, Ю.В. Зінько – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004.
 7. Кравчук Я.С. Iнженерно-геоморфологiчне картографування /Я.С. Кравчук – Львiв: Світ, 1991.
 8. Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічний аналіз Карпатського регіону / Я.С. Кравчук, Г.І. Рудько – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002.
 9. Леваднюк А.Т. Инженерно-геоморфологический анализ равнинных территорий / А.Т. Леваднюк. – Кишинев: Штиинца, 1983.
 10. Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология / Э.Т. Палиенко. – К.: Вища школа, 1978.
 11. Симонов Ю.Г., Кружалин В.И. Инженерная геоморфология/ Ю.Г. Симонов, В.И. Кружалин. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1993.
 12. Фирсенкова В. М. Морфодинамика антропогенного рельефа / В.М. Фирсенкова – М.: Ин-т географии АН СССР, 1987. – 200 с.