Географія світового господарства

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік
72Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
518доцент Кузик С. П.ГрФ-31, ГрФ-32, ГрФ-33, ГрФ-34, ГрФ-35, ГрФ-36
78доцент Кузик С. П.ГрФ-41з, ГрФ-42з

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518ГрФ-31доцент Кузик С. П.
ГрФ-32доцент Кузик С. П.
ГрФ-33доцент Кузик С. П.
ГрФ-34доцент Кузик С. П.
ГрФ-35доцент Кузик С. П.
ГрФ-36доцент Кузик С. П.
78ГрФ-41здоцент Кузик С. П.
ГрФ-42здоцент Кузик С. П.

Опис курсу

Мета: навчальної дисципліни “Географія світового господарства” є формування сучасного суспільно-географічного мислення та системи спеціальних знань з проблем дослідження світового господарства як глобальної географічної системи.

Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ географії світового господарства як інтегральної дисципліни, яка поєднує предметний і просторовий підходи у світовій економіці і територіальну структуру та спосіб функціонування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теорії виникнення, закони, закономірності і принципи розвитку й розміщення світового господарства, галузеву і функціональну структуру, тенденції в територіальній організації, а також перспективи його розвитку як глобальної географічної системи.

вміти: аналізувати стан розвитку і розміщення паливно-енергетичних ресурсів; галузеву і функціональну структуру господарства, тенденції в територіальній організації, використовуючи набуті знання з основ географії світового господарства для географічного аналізу сучасних світогосподарських проблем.

Рекомендована література

Базова

 1. Де Блій Г., Муллер П., Шаблій О. І. Географія: Світи, реґіони, концепти / Переклад з англ., за ред. і співучастю О. Шаблія. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.
 2. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид-ий центр. ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с.
 3. Географія світового господарства (з основами економіки): навч. посібник / Я.Б. Олійник та ін.: за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – К.: Знання, 2011. – 640 с.
 4. Економічна і соціальна географія світу: Начальний посібник / За ред. С. Кузика. – Львів: Світ, 2005. – 670 с.
 5. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К.: Укр. фін. і-тут менедж. і бізнесу, 1997.
 6. Липец Ю., Пуляркин В., Шлихтер С. География мирового хозяйства. – М.: Владос, 1999. – 400 с.
 7. Нікітіна М.Г. Світове господарство та міжнародні відносини: просторові аспекти розвитку: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 192 с.
 8. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.

 

Допоміжна

 1. Атлас глобальних проблем світу. – К.: ДНВП “Картографія”, 2009. – 144 с.
 2. Гаврилишин Б. До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доповідь Римському Клубові. – Вид. 3-тє допов. – К.: Універ. вид-во “Пульсари”, 2009. – 248 с.
 3. Грицак Ю.П. Социально-экономические типы стран. – Харьков: Экограф, 1998. – 72 с.
 4. Дахно І. І. Світова економіка: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 264 с.
 5. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – Львів: Вид-ий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002.
 6. Економіка зарубіжних країн: підручник / А.С. Філіпенко та ін. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.
 7. Качан Є.П., Ковтанюк М.О., Петрига М.О. Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн. – Тернопіль, 1993. – 518 с.
 8. Кубійович В. Наукові праці / За ред. О.Шаблія. – Львів: Фенікс, 1996. – Т. I. – 800 с.
 9. Професор Валентин Садовський / За ре1– Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. – 348 с.
 10. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу. Довідник. – Картографія, 1998. – 383 с.
 11. Семюельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1995. – 544 с.
 12. Соціально-економічна географія світу. Загальна частина / За ред. С. Кузика. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 264 с.
 13. Социальна экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вальского. – М.: Кронпресс, 1998.
 14. Шевчук Л.Розміщення продуктивних сил. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 150 с.
 15. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. – К.: Либідь, 2000. – 416 с.
 16. Dobosiewicz Z. Olszewski T. Geografia ekonomiczna Świata. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. – 486 s.
 17. Harenberg aktuell 2001. – Dortmund: HLV, 2000. – 756 s.
 18. Świat w Liczbach 2004/2005. – Warszawa, 2005. – 184 s.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму