Географічні основи заповідної справи

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
848доцент Брусак В. П.ГрФ-42

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: теоретична і методична підготовка студентів у галузі заповідної справи, які зможуть при необхідності працювати в установах природно-заповідного фонду України – природних і біосферних заповідниках та національних природних парках, застосування ними знань для проведення наукових досліджень, організації ведення екологічно збалансованого господарювання і користування природними ресурсами у межах територій, що увійдуть у склад екологічної мережі України та ефективного екологічного контролю за станом природно-заповідних об’єктів.

Завдання:

– ознайомитись з теоретичними основами заповідної справи та міждисциплінарним об’єктом, предметом і завданнями її вивчення, місцем в структурі охорони природи (созології);

– вивчити основні етапи розвитку заповідної справи в Україні, мотиви створення  і функції природоохоронних територій;

– вивчити структуру природно-заповідного фонду України, його динаміку у ХХ-ХХІ століттях, особливості природно-географічного й адміністративно-територіального розподілу у межах держави;

– ознайомитись з особливостями природи, головними об’єктами охорони та проблемами і перспективами функціонування природних і біосферних заповідників, національних природних парків України;

– отримати знання про статус і завдання, структуру території та вимоги охоронного режиму територій і об’єктів природно-заповідного фонду України та організаційно-правовими засадами їх функціонування;

– засвоїти історію розвитку наукових досліджень у заповідниках України, зміст і методи наукових досліджень за “Програмою Літопису природи для заповідників і національних природних парків”, структуру і напрями географічних досліджень на природно-заповідних територіях;

– здобути знання про біологічні і географічні аспекти оптимізації територій заповідних об’єктів та їх мережі, структуру і складові елементи екологічної мережі України та організаційно-правові й наукові підстави її формування;

– ознайомитись з основними напрямками міжнародної співпраці у галузі заповідної справи, головними міжнародними природоохоронними конвенціями і угодами, класифікацією природоохоронних територій МСОП, географією і особливостями формування міждержавних транскордонних природоохоронних територій України.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– головні теоретичні основи заповідної справи та її місце у созології;

– основні етапи розвитку заповідної справи в Україні, мотиви створення природно-заповідних територій та їх функції;

– структуру, динаміку, природно-географічні й адміністративно-територіальні закономірності розподілу природно-заповідного фонду України;

– основи законодавства про природно-заповідний фонд та державного управління у галузі природно-заповідної справи України;

– програму наукових досліджень за “Програмою Літопису природи для заповідників і національних природних парків”;

– структуру і напрями географічних досліджень на природно-заповідних територіях;

– вимоги та послідовність створення природно-заповідних територій та екологічної мережі України;

– географічні і біологічні засади організації та ландшафтно-геомор­фологічні підходи і методи проектування природно-заповідних територій і об’єктів,

– природоохоронні категорії МСОП та основні напрями міжнародної співпраці у галузі заповідної справи.

вміти:

– здобувати інформацію про сучасний стан заповідної справи та особливості природи, проблеми і перспективи функціонування природних і біосферних заповідників, національних природних парків України;

– аналізувати нормативно-правові документи щодо особливостей статусу і завдань, структури території та вимог охоронного режиму територій і об’єктів природно-заповідного фонду України;

– встановлювати взаємозв’язок географічних закономірностей розподілу природно-заповідного фонду України з природно- та економіко-географічними особливостями території держави;

–  розробляти наукове обґрунтування створення природно-заповідних об’єктів та визначати оптимальний режим збереження екосистем та біорізноманіття у їх межах;

– аналізувати міжнародні нормативно-правові документи у галузі заповідної справи.

Рекомендована література

Рекомендована література 

Базова

 1. Заповідна справа в Україні: навчальний посібник / За заг.ред. М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: Географіка, 2003. – 306с.
 2. Борейко В.Е. История заповідного дела в Украине / В.Е. Борейко. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 1995. – 184 с.
 3. Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідкове видання / А.А. Ковальчук. – Ужгород: “Ліра”, 2002. – 328 с.
 4. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: навч. посіб. / С.Ю. Попович. – К.: Арістей, 2007. – 480 с.
 5. Фурдичко О.І. Заповідна справа в Україні: підручник / О.І. Фурдичко, В.К. Сівак. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 336 с.

Допоміжна

 1. Аналитический обзор зарубежного опыта управления национальными парками. – М.: Петит, 1994. – 59 с.
 2. Андриенко Т.Л. Социально-экологическая значимость природно-заповедных территорий Украины / Т.Л. Андриенко, Е.И. Плюта, Г.Н. Прядко. – К.: Наук. думка, 1991. – 154 с.
 3. Борейко В.Е. История охраны природы Украины (Х век – 1980 г.) / В.Е. Борейко. – В 2-х т., Киев: Киевский эколого-культурный центр, 1997. – Т.1 – 304 с., Т.2 – 192 с.
 4. Борисов В.А. Охраняемые природные территории мира. Национальные парки, заповедники, резерваты / В.А. Борисов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 310 с.
 5. Брусак В.П. Географічні аспекти оптимізації функціонування заповідників (на прикладі природного заповідниа “Розточчя” і Карпатського біосферного заповідника) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Віталій Пилипович Брусак. – Львів, 1997. – 20 с.
 6. Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках / Сб. тр. АН СССР, Ин-т географии. – М., 1984. – 191 с.
 7. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери / М.А. Голубець. – Львів: Поллі, 1997. – 256 с.
 8. Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління ними / Б. Г. Проць, І. Б. Іваненко, Т. С. Ямелинець, Е. Станчу – Львів: Гриф Фонд, 2010. – 92 с.
 9. Закон України “Про природно-заповiдний фонд України” від 16.06.1992 № 2456-ХІІ, остання редакція від 23.10.2010 на підставі 2856, чинннй / Вiдомостi Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – С. 1130–1156.
 10. Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47. –С. 405-434.
 11. Збірник методичних матеріалів з питань рекреаційно-туристичної діяльності на терито­ріях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – 272 c.
 12. Зелёная книга Украинской ССР: редкие исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества / Под общ. ред. Шеляг-Сосонко Ю.Р. – К.: Наукова думка, 1987. – 216 с.
 13. Зелена книга України / під заг. ред. чл.-кор. НАН України Я. П. Дідуха – К. : Альтерпрес, 2009. – 448 с.
 14. Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружающей природной среды: В 3 т. / Тр. междунар. симпоз. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – Т.1. – 376 с.
 15. Мельник А.В. Ландшафтний монiторинг / А.В. Мельник, Г.П. Мiллер. – К.: ВІПОЛ, 1993. – 152 с.
 16. Міжнародні природно-заповідні території України / Під заг. ред. Т.Л. Андрієнко – Міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ заповідної справи НАН України та Мінекобезпеки України. – Київ, 1998. – 132 с.
 17. Реймерс Н.Ф. Особо охраняемые природные територии / Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штильмарк. – М.: Мысль, 1978. – 295 с.
 18. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс.- М.: Мысль, 1990. – 637 с.
 19. Стойко С. Заповідні екосистеми Карпат / С.Стойко, Е.Гадач, Т.Шимон, С.Михалик / Під ред. С.М.Стойка. – Львів: Світ, 1991. – 248 с.
 20. Филонов К.П. Летопись природы в заповедниках СССР / К.П. Филонов, Ю.Д. Нухимовская. – М.: Наука, 1985. – 143 с.
 21. Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Либідь, 1994. – 540 с.
 22. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 600с.
 23. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1996. – 606 с.
 24. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха – К. : Глобалконсалтинг, 2009.– 900 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму