Географічні основи природоохоронної справи

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Брусак В. П.Грнм-51, Грнм-52

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Грнм-51доцент Брусак В. П.
Грнм-52доцент Брусак В. П.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: теоретична і практична підготовка студентів у галузі охорони навколишнього природного середо­вища.

Завдання:

– ознайомитись з теоретичними основами природоохоронної справи і напрямками природоохоронної діяльності,

– вивчити основні етапи еволюції концепцій охорони природи в світі й Україні, функції природоохоронних територій і структуру природно-заповідного фонду України,

– засвоїти програму і методи наукових досліджень на природоохоронних територіях,

– здобути знання про біологічні і географічні аспекти оптимізації природоохоронних територій і їх мережі та міжнародну співпрацю у галузі охорони природи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– головні географічні теоретичні основи природоохоронної справи і напрямки природоохоронної діяльності,

– основні етапи охорони природи в світі й Україні,

– структуру, функції і географічні закономірності поширення природоохоронних територій в Україні,

– програму наукових географічних досліджень на природоохоронних територіях в Україні,

– географічні підходи до організації та ландшафтно-геомор­фологічні підходи до проектування заповід­них об’єктів,

– природоохоронні категорії МСОП та основні напрями міжнародної співпраці у галузі охорони природи.

вміти:

– здобувати інформацію про сучасний стан довкілля і регіональні екологічні проблеми в Україні,

– аналізувати організаційно-правові засади природоохоронної справи та географічні закономірності структури природно-заповідного фонду України й окремих природо­охоронних територій.

Рекомендована література

Базова

 1. Борейко В.Е. История охраны природы Украины (Х век – 1980 г.). – В 2-х т., Киев: Киевский эколого-культурный центр, 1997. – Т.1 – 304 с., Т.2 – 192 с.
 2. Географiчнi ландшафти i охорона природи.- К.: Наук. думка, 1976. – 178 c.
 3. Геоэкологические подходы к проектированию природно-технических геосистем. – М.: Изд-во Ин-та Геогр. АН СССР, 1985. – 235 с.
 4. Заповідна справа в Україні: Навч. посіб. / За заг.ред. М.Д.Гродзинського, М.П.Стеценка. – К.: Географіка, 2003. – 306с.
 5. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды (географический аспект). – М.: Мысль, 1980. – 264 с.
 6. Ковальчук А.А. Заповідна справа: науково-довідкове видання / А.А. Ковальчук. – Ужгород: “Ліра”, 2002. – 328 с.
 7. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: навч. посіб. / С.Ю. Попович. – К.: Арістей, 2007. – 480 с.
 8. Фурдичко О.І. Заповідна справа в Україні: підручник / О.І. Фурдичко, В.К. Сівак. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 336 с.

 

Допоміжна

 1. Аналитический обзор зарубежного опыта управления национальными парками. – М.: Петит, 1994. – 59 с.
 2. Андриенко Т.Л., Плюта Е.И., Прядко Г.Н. Социально-экологическая значимость природно-заповедных территорий Украины. – К.: Наук. думка, 1991. – 154 с.
 3. Борейко В.Е. История заповедного дела в Украине. – К.: Киев. экол.-куль-тур. центр, 1995. – 184 с.
 4. Борисов В.А. Охраняемые природные территории мира. Национальные парки, заповедники, резерваты / М.: Агропромиздат, 1985. – 310 с.
 5. Брусак В.П. Географічні аспекти оптимізації функціонування заповідників (на прикладі природного заповідника “Розточчя” і Карпатського біосферного заповідника) // Автореф. Дис. … канд. геогр. наук : 11.00.11/ Львів. держ. ун-т ім.І.Франка. – Львів, 1997. – 20 с.
 6. Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках / Сб. тр. АН СССР, Ин-т географии. – М., 1984. – 191 с.
 7. Геоэкологические принципы проектирования природно-технических геосистем / Отв. ред. Т.Д.Александрова. – М.: Изд-во Ин-та Геогр. АН СССР, 1987. – 321 с.
 8. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів: Поллі, 1997. – 256 с.
 9. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екологiї. – К.: Либiдь, 1993. – 224 с.
 10. Закон України “Про природно-заповiдний фонд України” // Вiдомостi Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – С. 1130-1156.
 11. Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- № 47.-С. 405-434.
 12. Заповідні екосистеми Карпат / С.Стойко, Е.Гадач, Т.Шимон, С.Михалик / Під ред. С.М.Стойка. – Львів: Світ, 1991. – 248 с.
 13. Зелёная книга Украинской ССР: редкие исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества / под общ. ред. Шеляг-Сосонко Ю.Р. – К.: Наукова думка, 1987. – 216 с.
 14. Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента. Монографія. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с.
 15. Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружающей природной среды: В 3 т. / Тр. междунар. симпоз. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980.- Т.1. – 376 с.
 16. Мельник А.В., Мiллер Г.П. Ландшафтний монiторинг. – К.: ВІПОЛ, 1993. -152 с.
 17. Міжнародні природно-заповідні території України / Під заг. ред. Андрієнко Т.Л. – Міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ заповідної справи НАН України та Мінекобезпеки України. – Київ, 1998. – 132 с.
 18. Миланова Е.В., Рябчиков А.М. Использование природных ресурсов и охрана природы: Учебн. для геогр. спец. вузов. – М.: Высш.школа, 1986. – 280 с.
 19. Назарук М.М. Соціоекологія: Словник-довідник. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 172 с.
 20. Охрана природы и природных ресурсов / Боднаренко В.Д. Стойко С.М., Туниця Ю.Ю. и др.- Львів: Вища школа, 1985. – 192 с.
 21. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные територии – М.: Мысль, 1978.- 295 с.
 22. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник.- М.: Мысль, 1990. – 637 с.
 23. Топчиев А.Г. Геоэкология: географические основы природопользования. – Одесса:  Астропринт. – 1996, – 392 с.
 24. Филонов К.П., Нухимовская Ю.Д. Летопись природы в заповедниках СССР. – М.: Наука, 1985. – 143 с.
 25. Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Либідь, 1994.- 540 с.
 26. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Українська енциклопедія ім.М.П.Бажана, 1996.- 606 с.
 27. Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1996. – 606 с.
 28. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха – К. : Глобалконсалтинг, 2009.– 900 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму