Географічне прогнозування

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Залік

Опис курсу

Мета: сформувати у студентів основні уявлення про географічне прогнозування як системну науку, сучасні проблеми прогнозування і показати роль географічного прогнозування в системі географічного знання.

Завдання:

 • дати базові поняття з географічного прогнозування;
 • ознайомити з принципами і методами географічного прогнозування;
 • охарактеризувати основні прогнозно-інформативні властивості геосистем і природних процесів;
 • показати область застосування знань на практиці.

В результаті освоєння дисципліни студент  повинен

знати:

 • основні категорії і поняття географічного прогнозування;
 • принципи і методи складання галузевих і комплексних географічних прогнозів.
 • методи природничих і соціально-економічних досліджень;

      вміти:

 • аналізувати інформативні властивості геосистем і природних процесів для вирішення прогнозних завдань;
 • застосовувати знання даної дисципліни на практиці з використанням сучасних методів і технічних засобів.
 • використовувати результати географічних досліджень для прогнозування розвитку природних і соціально-економічних процесів.

Рекомендована література

Базова

 1. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навч. посіб.– К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 288 с
 2. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє / Пер. з англ. Л. Л. Лещенко. — К.: Основи, 1993.
 3. Глівенко С. В., Соколов М. О., Теліженко О. М. Економічне прогнозування: навч. посіб. — 2-ге вид. — Суми: Університет, книга, 2001.
 4. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: навч. посіб.для студентів вузів. – Суми: ВПП „Мрія- 1” ЛТД, 2000. – 120 с.
 5. Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: навч.посіб. – 3-тє вид., допов. – Суми: ВТД „Університетська книга” , 2004. – 207 с.
 6. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування та планування: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 188с.
 7. Єріна А. Статистичне моделювання і прогнозування: навч. посібник. – К., 2001.
 8. Кілінська К.Й. Основи географічного прогнозування. навч –метод. Посібник. Чернівці: „Рута”, 2003.
 9. Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів- К.: Кондор, 2009. – 194 с.
 10. Матвієнко В. Я. Прогностика. — К., 2000.
 11. Мезенцев К.В. „Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2005. – 253 с.
 12. Моделювання і прогнозування стану довкілля :підручник для студентів вищих навчальних закладів І М. М. Біляєв, В. В. Біляєва, П. С. Кіріченко ; Дніпропетровський національний університет заліз­ничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України. – Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2016.- 207 с.

Допоміжна:

 1. Аношко В.С., Трофимов А.М., Широков В. Основы географического прогнозирования. Минск, 1985. 240 с.
 2. Багров Н.А., Кондратович К.В., Педь Д.А., Угрюмов А.И. Долгосрочные метеорологические прогнозы. Л., Гидрометеоиздат, 1985.
 3. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми теорії, методології, практики. — К.: Вид-во УАДУ 2000.
 4. Бауман И.А., Кондратович К.В., Савичев А.И. Практикум по долгосрочным прогнозам погоды. Л., Гидрометеоиздат, 1979.
 5. Богобоящий В.В., Чурбанов К.Р., Палій П.Б., Шмандій В.М. Принципи моделювання та прогнозування в екології: підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
 6. Гирс А.А., Кондратович К.В. Методы долгосрочных прогнозов погоды. Л., Гидрометеоиздат, 1978.
 7. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. Акад.. НАН України В. М. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув., Харків: Форт, 2003. –1008 с.
 8. Звонкова Т.В. Географическое прогнозирование. М.: Высшая школа, 1987.
 9. Кілінська К. Й. Дефініції прогнозування природно-господарських комплексів та деякі концептуальні положення // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.. 158, Чернівці, „Рута”, 2002.
 10. Кілінська К.Й. Деякі особливості прогнозного аналізу ґрунтового покриву (на прикладі території Карпато – Подільського регіону) // Науковий вісник Чернівецького  університету. Вип.. 138. Географія, 2002.
 11. Кілінська К.Й. Еколого-географічні проблеми в Карпато – Подільському регіоні // регіональні екологічні проблеми. К.: 2002.
 12. Крымский С. Б., Пилипенко В. Е., Салюк Ю. В. Верификация социальных прогнозов (методологический аспект) / НАН Украины. Ин-т социологии. — К.: Наук, думка, 1992.
 13. Кузьменко В. Л., Романчук О. К. На порозі Надцивілізації: системний аналіз актуальних проблем сучасності, соціальне прогнозування та футурологія. — Львів: Універсум, 2001.
 14. Мартинов А. Ю. Футурологічні сценарії глобальної перспективи // Нова парадигма: Альманах наук, праць. — Запоріжжя — 2002. – Вип. 28.
 15. Світлична В.Ю. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Прогнозування”. – Харків: ХДАМГ, 2003.
 16. Основні поняття та методи складання середньострокових прогнозів погоди (рекомендації на допомогу синоптикам). Міністерство надзвичайних ситуацій України. Український гідрометеорологічний центр. – Київ, 2011. –50 с.
 17. Преображенский В.С. Географическое прогнозирование и прогноз факторов порождающих природоохранные проблемы // Региональный географический прогноз – управлению природопользованием. М.: Наука, 1989.
 18. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 року № 1602-ІИ // ВВР України. – № 25. -23 червня 2000 р.
 19. Прогноз географічний // Географічна енциклопедія України. – К.: Українська енциклопедія, 1993, т.3.
 20. Руководство по долгосрочным прогнозам погоды на 3-10 дней. Ч I. Л., Гидрометеоиздат, 1968.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА