Географічне країнознавство

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816професор Ровенчак І. І.ГрФ-41, ГрФ-42, ГрФ-43, ГрФ-44, ГрФ-45, ГрФ-46

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГрФ-41доцент Білецький М. І.
ГрФ-42доцент Білецький М. І.
ГрФ-43професор Ровенчак І. І.
ГрФ-44доцент Білецький М. І.
ГрФ-45Ванда І. В.
ГрФ-46Ванда І. В.

Опис курсу

Мета: Актуальність вивчення географічного країнознавства зумовлена зокрема тим, що поняття “країна” є одним із найбільш широко застосовуваним в соціально-економічній географії та географічній науці в цілому. Геопросторова одиниця дослідження “країна” є універсальною для географії та економічної і соціальної географії зокрема. Метою навчального курсу “Географічне країнознавство” є сформувати у студентів систему географічно-країнознавчих наукових знань.

Завдання: ознайомити з питаннями, що стосуються об’єкта, предмета, особливостей історичного розвитку та головних наукових положень географічно-країнознавчої науки; визначити геопросторові особливості географічно-країнознавчих процесів у різних сферах: політичній, економічній, соціальній, історичній, культурній, військовій та ін.; вивчити методики комплексного географічно-країнознавчого аналізу територіальних суспільних систем різного просторового рівня (зокрема, локального та регіонального); висвітлити сучасні географічно-країнознавчі особливості та фактори їх формування у світі та Європі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: поняттєво-термінологічний апарат географічного країнознавства; суть головних її наукових положень; типологію країн світу, всі країни світу та їхні основні параметри.

вміти: аналізувати географічно-країнознавчі явища та процеси; пояснювати особливості та виявляти фактори територіального поширення та геопросторової організації географічно-країнознавчих явищ та процесів; давати географічно-країнознавчий портрет території країни (держави, регіону); орієнтуватися в потоці географічно-країнознавчої інформації.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Гонак М.І. Програма з курсу “Географічне країнознавство” для студентів географічного факультету спеціальності “Географія”. – Львів: ЛДУ, 1994. – 4 с.
 2. Зінько І.З. Теоретичні основи країнознавства. Програма курсу та плани семінарських і практичних занять. – Львів: Вид. центр ЛДУ ім. І. Франка, 1999. – 17 с.
 3. Ровенчак І. І. Програма та методичні рекомендації до вивчення курсу географічне країнознавство для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛДУ ім. І. Франка, 2004. – 16 с.

Базова

 1. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: Академія, 2003. – 687 с.
 2. Блій Г. де, Муллер П. Географія: світи, реґіони, концепти / Пер. з англ.; передмова та розділ “Україна” О. І. Шаблія. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.
 3. Економічна і соціальна географія світу / За ред. С. П. Кузика. – Львів: Світ, 2005. – 672 с.
 1. Ровенчак І. Типологія країн світу: Текст лекцій. – Львів: ЛДУ, 1997. – 24 с.
 2. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. – К.: Либідь, 2000. – 416 с.
 3. Яценко Б. П., Бобарицька В. К. Країнознавство: основи теорії: навч. посіб. – К.: Либідь, 2009. – 312 с.

 

Допоміжна

 1. Атлас світу. – К.: ДНВП “Картографія”, 2010.
 2. Балабанов Г. В. Актуальні проблеми розвитку країнознавства в сучасній Україні // Географія і туризм. – 2010. – Вип. 5. – С. 13–16.
 3. Гудзеляк І. І., Уманців Б. Б. Хорватія: суспільно-географічна характеристика. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 136 с.
 4. Дахно І. І., Тимофієв С. М. Країни світу. Енциклопедичний довідник. – К.: Мапа, 2005. – 608 с.
 5. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – Львів: Ліга-Прес, 2005. – 820 с.
 6. Книш М. М., Кузик С. П. Економічна і соціальна географія Америки. – Львів: Вид. центр Львів. ун-ту ім. Івана Франка, 1999. – 300 с.
 7. Книш М. Бразилія: суспільно-географічна характеристика. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 148 с.
 8. Книш М. М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с.
 9. Країни і народи: Азія, Африка, Америка, Австралія / Авт. і упор. Л. О. Багрова. – К., 2002.
 10. Ровенчак І. Економічна і соціальна географія Россії. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 58 с.
 11. Соціально-економічна географія України / За ред. О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 2000. – 680 с.
 12. Стецький В. В. Чехія: суспільно-географічна характеристика. Текст лекцій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 20 с.
 13. Стецький В. В., Уманців Б. Б. Словенія: суспільно-географічна характеристика. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 38.
 14. Стецький В. В., Федунь О. В. Центральна Європа: суспільно-політичний і соціально-економічний розвиток. Текст лекцій. – Львів: Простір М, 2002. – 83 с.
 15. Ушакова Н. Г., Помінова І. І. Соціально-економічні типи країн: навч. посібник. – К.: Професіонал, 2004. – 304 с.
 16. Шаблій О.І.  Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с.
 17. Шевчук Л. Китай: соціально-економіко-географічна характеристика. – Львів: Світ, 1999. – 135 с.
 18. Шевчук Л. Т., Аарреваара Т. Фінляндія: соціально-економіко-географічна характерис­тика. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 120 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму