Екстремальні види туризму

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Красько А. Б.ГрТ-21, ГрТ-22, ГрТ-23

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГрТ-21Красько А. Б.
ГрТ-22Красько А. Б.
ГрТ-23Красько А. Б.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Екстремальні види туризму» дає змогу студентам зрозуміти, що екстремальний туризм – один із самих перспективних видів туризму, що залучає до себе усе більше людей різного віку.

Мета дисципліни – сформувати у студентів теоретичні знання щодо туристичної діяльності і на основі вивчення та аналізу екстремально-курортного потенціалу країн, окреслити шляхи організації екстремального туризму в Україні.

Завдання курсу:

 1. сформувати знання про об’єкт і предмет вивчення екстремального туризму;
 2. ознайомлення з найпоширенішими видами екстремального туризму: пішохідним, водним, гірським, повітряним, спелео-, кінним тощо;
 3. розвивати уміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;
 4. навчити працювати з географічними картами під час подорожей;
 5. удосконалити технічну підготовку студентів при виконанні практичних завдань;
 6. виховувати почуття колективізму, патріотизму засобами гри, змагань, туристичних походів тощо;
 7. уміння організовувати туристичні походи.

         В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

–        географічні засади територіальної організації екстремальних видів

туризму;

 • історичні передумови розвитку екстремального туризму;
 • правові аспекти функціонування сучасного екстремального туризму в Україні;
 • особливості організації окремих видів екстремального туризму в Україні і світі: виявляти спільні і відмінні риси;
 • підходи до науково-дослідної роботи студентів з вивчення географії екстремального туризму України;
 • мотиви і цілі учасників екстремальних турів;
 • джерела інформаційного забезпечення дисципліни.

        вміти:

 • орієнтуватися на місцевості в конкретних умовах;
 • користуватися картографічними матеріалами та роздатковою літературою, вміти її опрацьовувати;
 • наносити на топографічну карту пішохідний туристичний маршрут;
 • оцінювати особливості екстремальних видів туризму в Україні за

класифікаційними ознаками;

 • організовувати та проводити подорожі з окремих видів туризму (водних, гірських, повітряних, спелео, кінних тощо);
 • формулювати власні висновки на основі опрацьованої літератури.

Рекомендована література

Базова

 1. Абрамов В. В. Спортивний туризм: підруч. / Харк. Нац. акад. міськ. госп-ва.-Х.:ХНАМГ, 2011. – 367 с.
 2. Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навчальний посібник для закладів освіти / В.Д. Дехтяр. – К.: Науковий світ, 2003. – 203 с.
 3. Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. Навч. посібник 2-вид. перероб. та доп. – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2008. – 280 с.
 4. Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
 5. Книга вчителя географії: довідково-методичне видання / Упорядники Н.В. Беснова, В.М. Проценко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 288 с.
 6. Любіцева О. Туристичні ресурси України: навч. посібник /О. Любіцева, Є. Панкова, В. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 с.
 7. Мальська М.П. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність/: М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, Н.М. Паньків: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 266 с.
 8. Мальська М. П. Порівняльний аналіз можливостей туристичного використання печерних систем Поділля (Україна) та Республіки Польща / М. П. Мальська, А. Б. Ховалко // Вісник Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія: міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – Ч.1. – С. 72–78.
 9. Паньків Н. М. Туристичне ресурсознавство / Н. М. Паньків. – Львів: Український бестселер, 2011. – 238 с.
 10. Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навч.посіб./ Б. П. Пангелов. – К.: Академвидав, 2010. – 248 с.
 11. Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник / В. Л. Петранівський, М.Й. Рутинський / За ред. Проф.. Ф. Д. Заставного. – К.: Знання, 2006. – 575 с.
 12. Рутинський М. Географія туризму України: Навч. метод. посіб. – 2-е вид. переробл. і доп. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 160 с.
 13. Федорченко В.К. Історія туризму в Україні: Навч. Посібник / В.К. Федорченко, Т.А . Дьорова – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.
 14. Філіпов З.І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи: навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2010. – 344 с.
 15. Ховалко А.Б. Рекреаційно-туристичний потенціал карстових печер Поділля: монографія / В.М. Петлін, А.Б. Ховалко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 217 с.

 

Допоміжна

 

 1. Вахрушев Б.А. Узагальнення світового досвіду по створенню та функціонуванню карстово-спелеологічних національних парків і туристсько-екскурсійних спелеокомплексів карстових ландшафтів / Б.А. Вахрушев, Е.А. Топоркова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія. – 2001. – Вип. 2. – С.24-31.
 2. Каздобін К.О. Річки України – деякі маршрути і поради // Спортивний туризм. – К.: Федерація спортивного туризму України. – 2002. – № 3. – С. 44-50.
 3. Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
 4. Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України. К.: Федерація спортивного туризму України, 2006. – 208 с.
 5. Колотуха О.В. Організація краєзнавчо-туристської діяльності: Навчальний посібник / О.В. Колотуха, Н.І. Щербатюк – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2012. – 186 с.
 6. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. – К.: «Альтпрес» , 2002.
 7. Любіцева О.О. Потенціал рекреаційний // Екологічна енциклопедія: у 3 т. / редколегія: А.В. Толстоухов (гол. ред.) та ін. / О.О. Любіцева. – К.: – ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. – Т. 3: О-Я. – С. 129-130.
 8. Любіцева О. Туристичні ресурси України: навч. посібник /О. Любіцева, Є. Панкова, В. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 с.
 9. Пилипюк А.В. Види спелеокористування та стійкість спелеокомплексів / А.В. Пилипюк // Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Обрій, 2015. Випуск V. – С. 67-68.
 10. Пилипюк А.В. Стан, можливості та перспективи розвитку спортивного спелеотуризму в Україні / А.В. Пилипюк, І.О. Колотуха / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України” // Збірник наукових праць. – Кіровоград. – КЛА НАУ, 2015. – С. 202-211.
 11. Положення про визначення туристських вітрильних суден як спортивних та порядок їх обліку (наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 21.05.2004 р. № 1561) // Спортивний туризм. – К.: Федерація спортивного туризму України. – 2005. – № 8. – С. 6-8.
 12. Постанова президії Федерації спортивного туризму України “Про перелік класифікованих печер України” // Спортивний туризм. – К.: Федерація спортивного туризму України. – 2002. – № 2. – С. 61-66.
 13. Радзиевский В.О. СпелеологическиеисследованияТернопольскойобласти / В.О. Радзиевский // Состояние и задачикарстово-спелеологическихисследований. – Львов, 1975. – С. 65-66.
 14. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. профілю / Зенон Філіпов ; за заг. ред. проф. Миколи Лук’янченка. – Дрогобич : Коло, 2010. – 344.
 15. Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / Ю.В. Щур, О.Ю. Дмитрук – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2003. – 230 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму