Екологічний менеджмент і аудит

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
924доцент Петровська М. А.Грем-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
912Грем-51доцент Петровська М. А.

Опис курсу

            Мета: формування у студентів уявлення про системи управління та аудиту, відповідні механізми їхнього здійснення. Система управління полягає у розкритті змісту менеджменту, його функцій, поглибленому розумінні теоретико-методологічних і практичних уявлень про менеджмент у контексті екологізації життєдіяльності людства, пошуку практичних дій на шляху до сталого екологічно безпечного розвитку суспільства. Системний виклад особливостей запровадження екологічного аудиту – від концептуальних положень загальнодержавного значення до конкретних типових процедур з практичними прикладами, які дають змогу вивчити і запровадити екоаудит на підприємствах, у галузях, регіонах. Курс дає цілісне уявлення про систему екоменеджменту та екоаудиту згідно з міжнародними стандартами серії ISO 14000.

            Завдання: ознайомити студентів з теоретичими та методичними засадами екологічного менеджменту і аудиту; з основними функціями менеджменту: плануванням, організацією, мотивацією і контролем; сформувати практичні підходи до розвитку системи екологічного менеджменту, ознайомити з основними процедурами і прийомами ведення екологічного аудиту, який є невід’ємною частиною, інструментарієм системи екологічного менеджменту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні та методичні засади екологічного менеджменту; його зміст; основні функції екологічного менеджменту: планування, організацію, мотивацію і контроль; практичні підходи до формування і розвитку системи екологічного менеджменту; концептуальні положеннями екологічного аудиту; володіти цілісним уявленням про систему екоменеджменту та екоаудиту згідно з міжнародними стандартами серії ISO 14000.

вміти: застосовувати адміністративні, економічні і соціально-психологічні методи управління довкіллям; володіти екологічним законодавством України; застосовувати навички майбутніх спеціалістів до вирішення конкретних практичних завдань і практичні приклади, які дають змогу запровадити екоаудит на підприємствах, у галузях, регіонах.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Петровська М. Екологічний менеджмент і аудит: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.

Базова

 1. Андрушків Б. М. Основи менеджменту / Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін. – Львів: Світ, 1995. – 294 с.
 1. Екологічне управління: [підручник] / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
 2. Екологічний аудит: [підручник] / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький. – К.: Вища школа, 2000. – 344 с.
 3. Екологічний менеджмент: [навч. посібн.] / За ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 407 с.
 4. Петровська М. А. Екологічний менеджмент: [навчальний посібник.] / М. А. Петровська. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 187 с.
 5. Царенко О. М. Основи екології та економіка природокористування / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми, 2001. – 323 с.
 6. Скрипчук П. М. Менеджмент якості довкілля: [монографія] / П. М. Скрипчук. – Рівне: НУВГП, 2006. – 350 с.

            Допоміжна

 1. ДСТУ ІSO 19011-2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління
 1. ДСТУ ІSO 14001:2015 Система екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування
 2. ДСТУ ІSO 14004:2006 Система екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення

4.      Наказ «Про затвердження Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту» від 12.01.2005 N 7

 1. Наказ «Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів» від 29.01.2007 N 27
 2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-XII
 3. Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 № 1862-IV
 4. Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII
 1. Каталог нормативних документів 2009: У 3-х томах / Держспоживстандарт України; Уклад.: В. П. Мельникова, Н. Г. Муштенко, І. В. Стеценко. – К.: ДП “УкрНДНЦ”, 2009. – Т. 1. – 510 с.

Інформаційні ресурси

 1. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт ISO.
 2. http://www.leonorm.lviv.ua/  – Бізнес-портал “Леонорм” – Інформаційно-довідкова система “Леонорм-інформ”.
 3. http://pidruchniki.com.ua/13731120/ekologiya/audit_sistem_ekologichnogo_upravlinnya

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму