Екологічний аудит

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Сенчина Б. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент Сенчина Б. В.

Опис курсу

Мета даної навчальної дисципліни – розширити знання студентів про екоолого-економічні механізми природоохоронної діяльності в Україні та місце у ньому екоаудиту.

Завдання даного спецкурсу – розкрити теоретико-методологічні основи екоаудиту, предмет, мету і завдання курсу на сучасному етапі;

сформувати у майбутніх спеціалістів розуміння необхідності екоаудиту, вміння й навички застосування правового, економічного, управлінського механізмів розв’язання екологічних проблем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основи загальної методології системного підходу;
 • статус екологічного аудиту за ринкових умов господарювання;
 • законодавчі основи системного екологічного управління в Україні;
 • основні концептуальні положення та нормативну основу екологічного аудиту;
 • характерні особливості, сфери дії, об’єкти та суб’єкти екоаудиту;
 • типи екологічного аудиту, його цілі та функції;
 • основні вимоги до процедури проведення екологічного аудиту, вимоги до підприємств під час екологічного аудитування;
 • кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології;
 • галузеві особливості та переваги запровадження екоаудиту, сучасний світовий досвід з екологічного аудиту.
 • порядок, форми і види притягнення до відповідності порушників міжнародного і національного природоохоронного законодавства.

вміти:

 • проводити комплексний науково обґрунтований контроль певного виду діяльності з метою визначення ступеню його відповідності критеріям екологічного аудиту;
 • збирати та об’єктивно оцінювати докази екоаудиту;
 • оперувати формами державної статистичної звітності при проведенні екоаудиту;
 • складати оперативний план та розробляти програму проведення екоаудиту;
 • збирати необхідну інформацію стосовно об’єкту аудиту, складати аудиторський звіт та робити аудиторські висновки;
 • проводити ранжування визначених проблем (невідповідностей) в ході аудиту за ступенем їх пріоритетності чи екологічної небезпечності;
 • оперувати світовим досвідом з екологічного аудиту.

Рекомендована література

Базова

 1. Закон України “Про екологічний аудит”. – Відомості Верховної Ради, 2004, N 45, ст.500.
 2. Державні стандарти України. – Київ, Держстандарт України, 1998. – 212 с.
 3. Адаменко О., Міщенко Л. Екологічний аудит територій. – Івано-Франківськ: ФАКЕЛ, 2000. – 341 с.
 4. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемчученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 848 с.
 5. Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О.Білявський та ін. К.: Либідь, 2004. – 432 с.
 6. Екологічний аудит: Посібник з екологічного менеджменту і екологічного аудиту / Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. та ін. – К.: Символ-Т, 1997. – 221 с.
 7. Приходько М.М., Приходько М.М. (молодший) Управління природними ресурсами і природоохоронною діяльністю. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2004. – 847 с.
 8. Серов Г.П. Экологический аудит. Учебно-практическое пособие. – М.: «Экзамен», 1999. – 448 с.
 9. Системи екологічного керування: Вимоги та настанови щодо застосування (ІSО 14001:2004, IDT) ДСТУ ІSО 14001:2006. – [Чинний від 2006–05–15]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 20 с.
 • Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення ((ІSО 14001:2004, IDT)) ДСТУ ІSО 14001:2006. – [Чинний від 2006–07–01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 37 с.

 

Допоміжна

 • Программа ПРООН – ГЭФ экологического оздоровления бассейна Днепра (2000-2004 годы) // http://www.dnipro-gef.net/first_stage-ru
 • Тарасова В. В., Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Навч. посібник / За заг. ред. професора В. В. Тарасової. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 276 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://www.menr.gov.ua – Екологічний аудит
 2. http://www.eco.com.ua – Інтер-Есо
 3. http://www.trim.ru/ru/serv_ecoman – ISO 14001 – внедрение систем экологического менеджмента
 4. http://www.ektor.ru/pages/ISO.asp – Экологический менеджмент ISO 14001