Екологічна культура

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3доцент Койнова І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3доцент Койнова І. Б.

Опис курсу

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 Галузь знань

01 „Освіта”

(шифр, назва)

за вибором студента

 

Модулів – 1 Напрям

 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 Спеціальність

014 Середня освіта (Географія)

 

2-й 3-й
Курсова робота  – Семестр
Загальна кількість годин -90 3-й 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

16 год. 8 год.
Практичні, семінарські
16 год. 4 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
58 год. 14 год.
ІНДЗ: –
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,1

для заочної форми навчання – 0,9

Рекомендована література

Базова

 1. Крисаченко В.С., Хилько М.І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. – К., 2002. – 598 с.
 2. Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч посібник. – К, 1996. – 352 с.
 3. Життя етносу: соціокультурні нариси: Навч. посібник // В.Попов, В.Ігнатов, М.Степико. – К, 1997. – 240 с.
 4. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. Спеціальне видання до 5-ї Все європейської конференції міністрів навколишнього середовища „Довкілля для Європи”. – Київ, 2003. – 125 с.
 5. Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді: Навчальний посібник. – Львів: Еней, 2004. – 216с.
 6. Вторжение в природную среду: оценка воздействия. – М: Прогресс, 1983. – 193 с.
 7. Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента. Монографія. – Львів, 2008. – 288 с.
 8. Навколишнє середовище та економіка природокористування. К.: Вища школа, 1999. – 176 с.
 9. Генсирук С. А. Регіональне природокористування: навчальний посiбник. – Львiв : Свiт, 1992 . – 335 с.
 10. Назарук М.М. Соціальна екологія: взаємодія людського суспільства та природи: навчю посіб.– Львів, 2013. – 348 с.

 

Допоміжна

 1. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. Мир геграфии. М.: Мысль, 1988. – 391 с.
 2. Яшин А.Л., Мелуа А.И. Уроки экологических просчетов. – М.: Мысль, 1991. – 429 с.
 3. Природная среда и хозяйственная деятельность человека / под ред. И.М. Рослого. К: Вища школа, 1985. – 147 с.
 4. Уорд Б., Дюбо Р. Земля только одна. М.: Прогрес, 1975. – 318 с.
 5. Дорст Ж. До того, как умрет природа. М.: Прогресс, 1968. – 415 с.
 6. Огляд результативності природоохоронної діяльності. Україна. 2-й огляд. – ООН. Нью-Йорк і Женева, 2007. – 223 с.

 

Інформаційні ресурси

 

 1. http://www.menr.gov.ua – офіційний сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 2. http://www.ecology.lviv.ua – сайт Департаменту екології і природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.
 3. http://www.nature.org.ua/ – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні.
 4. http://www.visti.net/naturalist/greenworld – сайт інформаційного центру української екологічної асоціації “Зелений світ”. Новини в галузі збереження навколишнього середовища та ресурсів.
 5. http://www.ecolife.org.ua – відкритий екологічний web-сайт інтернет-проекту “EcoLife”. Статистичні та експериментальні дані по екології, природокористуванню та охороні навколишнього середовища, книги, журнали і статті, екологічне законодавство, бази даних.
 6. http://www.niiep.kharkov.ua – Український науково-дослідний інститут екологічних проблем “УкрНДIЕП

 

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА