ГО “Регіональне агентство стійкого розвитку”

  • Про гурток
  • Статут
  • Діяльність
  • Заходи
  • Партнери
  • Контакти

Регіональне агентство стійкого розвитку – громадська організація, створена з метою об’єднання громадян і колективів для вирішення проблем сталого розвитку Західного регіону України.

Адреса: вул. Дорошенка, 41/24, м. Львів, 79000
Факс: 0(32) 272-26-44
Контактні особи:
Шушняк Володимир 0676702277
Савка Галина 0673131913

Регіональне агентство стійкого розвитку – громадська організація, створена з метою об’єднання громадян і колективів для вирішення проблем сталого розвитку Західного регіону України.

Адреса: вул. Дорошенка, 41/24, м. Львів, 79000
Факс: 0(32) 272-26-44
Контактні особи:
Шушняк Володимир 0676702277
Савка Галина 0673131913

Статут

Регіонального агенства стійкого розвитку
Нова редакція

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Регіонального агенства стійкого розвитку Протокол №3 від 16 грудня 2016р.
Голова зборів В.М. Шушняк, Львів – 2016.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Регіональне агенство стійкого розвитку, далі по тексту Агенство, є громадською екологічною організацією, створеною шляхом реорганізації товариства «Карпатська школа».
1.2. Агенство діє на засадах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.3. Агенство у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, законом України “Про громадські об’єднання”, цим Статутом, Указами Президента України, міжнародними договорами ратифікованими Верховною Радою України.
1.4. Агенство є юридичною особою, має власне майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк, символіку, що затверджується Правлінням та реєструється у встановленому законом порядку.
1.5. Агенство є неприбутковою організацією: дохід від його діяльності спрямовується виключно на забезпечення статутних завдань і цілей.
1.6. Діловодство в Агенстві ведеться відповідно до законодавства України.
1.7. Агенство є самоврядною громадською організацією та втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у діяльність Агенстві не допускається.
1.8. Діяльність Агенства поширюється на територію України.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Агенство створене з метою об’єднання зусиль його учасників для вирішення екологічних проблем України.
2.2. Згідно з головною метою Агенства вирішує науково-дослідні, дидактичні, виховні та просвітницькі завдання.
2.3. Форми діяльності:
– проведення екскурсій, експедицій, наукових семінарів, конкурсів;
– організація лекцій, уроків, диспутів та інших форм екологічного навчання і виховання;
– виконання науково-дослідних робіт екологічного змісту;
– заснування друкованого органу для видання поліграфічної продукції згідно з чинним законодавством України;
– сприяння розвитку туристично-екологічної і соціальної реклами, надання інформаційно-консультативних та еколого-туристично-екскурсійних послуг;
– проведення виставок, імпрез, фестивалів;
– організація екологічних класів у навчальних закладах, дитячих літніх таборів;
– проведення екологічної експертизи.
2.4. Для виконання статутної мети Агенство в установленому законом порядку:
– вільно поширює інформацію про свою діяльність, пропагує свою мету;
– проводить мирні зібрання;
– виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
– здійснює підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені юридичні особи (товариства, підприємства);
– засновує з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;
– бере участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИНИПЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АГЕНСТВІ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АГЕНСТВА
3.1. Членами Агенства можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 18 років. Членство в Агенстві є добровільне.
3.2. Прийняття та вихід з членства Агенства здійснюється за рішенням Правління згідно з письмовою заявою особи.
3.3. У разі порушення норм Статуту, невиконання рішень керівних органів Агенства та вчинення дій, що завдають шкоди організації, особа може бути виключена з членства Агенства за рішенням Правління.
3.5. Члени Агенства мають право:
– брати участь у заходах, які проводяться Агенством;
– вносити пропозиції та зауваження до органів управління щодо діяльності Агенства;
– отримувати інформацію про діяльність Агенства та її органів управління;
– обирати і бути обраними до статутних органів Агенства;
– вийти в установленому порядку з членства Агенства;
– користуватися всіма іншими правами і свободами, що не суперечать даному Статуту чи чинному законодавству.
3.6. Члени Агенства зобов’язані:
– дотримуватись Статуту Агенства, сприяти реалізації його цілей і завдань;
– виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Агенства прийнятих у межах їх компетенції;
– брати активну участь у роботі Агенства, дбати про її імідж;
– виконувати свої зобов’язання перед Агенством, у тому числі пов’язані з майновою участю.

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АГЕНСТВА
4.1. Вищим органом управління Агенства є Загальні збори. Вони складаються з усіх членів Агенства. Кожен член Агенства на Загальних зборах має один голос.
4.2. До виняткової компетенції Загальних зборів належать:
– визначення основних напрямків діяльності Агенства, затвердження її планів та звітів про їх виконання;
– внесення змін до Статуту Агенства;
– обрання і відкликання Правління, Президента, Секретаря, Контрольно-ревізійної комісії;
– прийняття та виключення з членів Агенства;
– прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Агенства;
– затвердження річних результатів діяльності Агенства, звітів і висновків Правління та Контрольно-ревізійної комісії;
– реалізація права власності на майно та кошти Агенства;
– вирішення усіх інших питань, що стосуються діяльності Агенства.
4.3. Загальні збори скликаються один раз на два роки за рішенням Правління Агенства. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу Правління, Контрольно-ревізійної комісії або на вимогу 1/10 членів Агенства. Про місце, дату і час проведення Загальних зборів члени Агенства повідомляються Правлінням за місяць до проведення Загальних зборів.
4.4. Загальні збори вважаються правомочними за умови присутності на них більше половини членів Агенства.
4.5. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту, відчуження майна на суму, що становить 50% і більше та про припинення діяльності Агенства приймаються Загальними зборами 3/4 голосів присутніх, усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх.
4.6. Колегіальним органом Агенства є Правління.
4.7. Правління обирається Загальними зборами у кількості трьох осіб на строк у три роки.
4.8. Засідання Правління проходять по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на три місяці.
4.9. До Повноважень Правління Агенства належить:
– визначення та управління поточною діяльністю Агенства;
– виконання рішень Загальних зборів;
– затвердження символіки Агенства;
– створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Агенства, затвердження положень про них та призначення їхніх керівників;
– створення підприємств та товариств зі статусом юридичної особи;
– прийняття та виключення із членства Агенства;
– заснування засобів масової інформації;
– затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів;
– затвердження кошторису Агенства, планів та звітів про їх виконання.
4.10. Засідання Правління є правомочним за умови присутності на ньому більше половини його членів.
4.11. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх. У випадку рівного розподілу голосів голос Президента має вирішальне значення.
4.12. Президент здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Агенства в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
4.13. Президент призначається та звільняється Загальними зборами раз на два роки, є підзвітним Загальним зборам та Правлінню Агенства і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Агенства пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Агенства.
4.14. Президент Агенства:
4.14.1. Діє від імені Агенства без довіреності та представляє Агенство у її стосунках з іншими особами.
4.14.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Агенства;
4.14.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Агенства;
4.14.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Агенства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Агенства;
4.14.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Агенства, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу;
4.14.6. Виступає розпорядником коштів та майна Агенства, укладає та підписує від імені Агенства господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Агенства;
4.14.7. Організовує підготовку засідання Правління;
4.14.8. Вирішує інші питання діяльності Агенства відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Агенства та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції Правління та Загальних зборів членів Агенства;
4.14.9. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Агенства на чергових Загальних зборах.
4.14.10. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Агенства.
4.15. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Агенства можуть бути оскаржені членом (членами) Агенства. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента Агенства можуть бути подані до Правління Агенства або винесені на розгляд Загальних зборів. У разі незгоди із рішенням Правління Агенства щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління член (члени) можуть бути оскаржені на Загальних зборах.
4.16. Контроль за дотриманням положень Статуту, виконанням рішень Загальних зборів та порядком використання майна та коштів Агенства здійснює Контрольно-ревізійна комісія, котра обирається Загальними зборами у кількості осіб визначеною ними на термін у два роки.
4.17. Засідання Контрольно-ревізійної комісії проходять по мірі необхідності, але не рідше, як один раз на шість місяців. Засідання Контрольно-ревізійної комісії вважається правомочним за умови участі у ньому більше половини її членів.
4.18. До повноважень Контрольно-ревізійної комісії належить:
– проведення перевірок дотримання керівними органами та посадовими особами Агенства положень Статуту;
– проведення перевірок використання майна та коштів Агенства, її фінансової та господарської діяльності;
– проведення перевірок виконання керівними органами та посадовими особами Агенства рішень Загальних зборів.
4.19. Очолює Контрольно-ревізійну комісію її Голова, що обирається нею зі свого складу на строк повноважень Контрольно-ревізійної комісії. Голова Контрольно-ревізійної комісії забезпечує організацію її роботи.
4.20. Рішення Контрольно-ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх.
4.19. Правління та Контрольно-ревізійна комісія звітує перед членами Агенства про проведену роботу на Загальних зборах.
4.20. Рішення, дії чи бездіяльність Правління або Контрольно-ревізійній комісії та/або їх посадових осіб можуть бути оскаржені членами на Загальних зборах Агенства.
4.21. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність Правління або Контрольно-ревізійній комісії та/або їх посадових осіб подаються Загальним зборам за тиждень до їх проведення і включаються до порядку денного Загальних зборів.
4.22. Рішення прийняті за результатами розгляду скарг підлягають обов’язковому виконанню всіма керівними та контролюючими органами Агенства та їх посадовими особами.
4.23. Секретар Агенства:
– здійснює діловодство та архівне зберігання документації в Агенстві;
– виконує під час відсутності президента його функції;
– виконує доручення президента.

5. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АГЕНСТВА
5.1. Агенство може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Агенства. Відокремленими підрозділами Агенства є її філії та представництва. Відокремлені підрозділи Агенства не є юридичними особами.
5.2. Відокремлені підрозділи Агенства діють на підставі положень про них затвердженими Правлінням Агенства.
5.3. Керівництво відокремленим підрозділом здійснює його голова призначений Правлінням Агенства. Голова відокремленого підрозділу діє на підставі довіреності виданої Агенством.
5.4. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Агенства подаються у встановленому законом порядку до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Агенства.
5.5. Припинення діяльності відокремленого підрозділу Агенства відбувається за рішенням Правління Агенства, припинення діяльності Агенства або за рішенням суду у встановленому законом порядку.

6. КОШТИ ТА МАЙНО АГЕНСТВА
6.1. Агенство може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
6.2. Агенство набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Агенства або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
6.3. Майно Агенства складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Агенства, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Агенства відповідно до Статуту та законодавства.
6.4. Доходи або майно Агенства не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена Агенства, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
6.5. Доходи та майно Агенства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Агенства, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.
6.6. Агенство має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Агенства в грошовій або іншій формі.
6.7. Агенство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Агенства не несуть відповідальності за зобов’язаннями Агенства.
6.8. Агенство зобов’язане вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, бути зареєстрованим в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
6.9. Державний контроль за діяльністю Агенства здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

7. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНСТВА
7.1. Агенство у відповідності з своїми статутними завданнями має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
7.2. Міжнародна діяльність Агенства здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Агенство користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
7.4. Агенство:
– організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
– проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
– реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Агенства. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНСТВА
9.1. Припинення діяльності Агенства здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Агенства.
9.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
9.3.Рішення про саморозпуск Агенства приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Агенства. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до Статуту.
9.4. У разі припинення Агенства її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Агенства, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
9.5. Реорганізація Агенства здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Агенства. Реорганізація Агенства здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Агенства про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
9.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Агенства шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Агенства визначається відповідно до чинного законодавства.

Підписи:
Головуючий Загальних зборів Шушняк Володимир Миколайович
Секретар Загальних зборів Савка Галина Степанівна

Діяльність

За час діяльності організації (від утворення її у 1993 році як “Карпатська школа”) було здійснено більше 30 проектів за такими основними напрямками:

Формування мереж громадських організацій: створення екоінформаційної мережі в Карпатському регіоні; створення мережі неурядових організацій для захисту верхів’їв Тиси; вдосконалення карпатської комп’ютерної мережі; польсько-український проект “Інформаційна мережа Карпатського Єврорегіону”.

Організація об’єктів природно-заповідного фонду: створення Надсянського регіонального ландшафтного парку; організація Міжнародного біосферного резервата “Східні Карпати”, стратегія розвитку екотуризму в Яворівському національному природному парку; румунсько-український проект “Обмін досвіду між біосферними заповідниками Карпатського Єврорегіону для планування збереження різноманіття в біосферному заповіднику “Пєтросул Родна”; обґрунтування територіальної організації української частини Міжнародного біосферного резервата “Розточчя”; створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях Львова.

Підтримка громадських ініціатив у забезпеченні сталого розвитку регіону: технічне забезпечення 3-ї всеукраїнської конференції НУО “На зеленій платформі”; розробка “Стратегії розвитку місцевих громад на території біосферних резерватів”; участь громадськості у формуванні національної екологічної мережі.

Заходи

Форум Активної молоді!

17.01.2018 | 13:23

Запрошуємо на перший і найбільший у Галичині Форум Активної молоді!
150 найактивніших молодих галичан з усіх куточків Львівщини, Івано-Франківщини та Тернопільщини зберуться 17 лютого у Львові з метою:
➡️ розказати про себе, свої ініціативи, про село чи місто;
➡️ поділитися власним досвідом, напрацюваннями, ідеями;
➡️ розповісти про можливості, які є, які будуть, які з’являються щодня і щомісяця;
➡️ отримати поради як реалізувати Ваші ідеї від Н. Бордун, керівниці Інститу лідерства і упраління УКУ.

➡️Форма для реєстрації на Форум: https://goo.gl/K9pESu
УГП – це велика спільнота людей, які є громадськими активістами, пластунами тощо, які щодня...

Читати »

Третя міжнародна науково-практична конференція «Геотуризм: практика і досвід»

17.01.2018 | 10:22

Запрошуємо до участі у Третій міжнародній науково-практичній конференції «Геотуризм: практика і досвід», яка відбудеться 26-28 квітня 2018 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Перший циркуляр із попередньою програмою
Реєстраційна форма:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8L7uKcutpm6wtFPby6BpmE0Aq4cUy4YyJxfSb7uS7RAYJ-Q/viewform
Вимоги до написання конфренційних статей
Посилання для завантаження матеріалів нашої конференції 2016 року

Читати »

До уваги студентів!

04.01.2018 | 23:25

Відповідно до рішення Вченої Ради Університету від 27.12.2017р. канікули триватимуть з 06 січня до 26 лютого.
Талони можна забрати з 15 січня.
Талони форми “2” прийматимуться з 22 січня до 26 січня, талони форми “К” – 27 січня до 31 січня!

Читати »

Додаткові бали студентів

04.01.2018 | 23:17

Список студентів географічного факультету, які отримали додаткові бали до стипендіального рейтингу за наукову, науково-технічну, громадську, творчу та спортивну діяльність у осінньому семестрі 2017 року згідно Додатку 2 Правил нарахування стипендії у Львівському національному університеті імені Івана Франка, які розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 882 від 12.07.2004 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050), постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2017 № 1047.

Читати »

Партнери

Організації, які підтримали наші проекти: EPCE, ISAR, CBC TACIS, NATO, WWF, Milieukontakt Oost Europa, Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону, Представництво ООН в Україні, програма “Схід-Схід”, МФ “Відродження”, Львівська обласна держадміністрація.

Контакти

Регіональне агентство стійкого розвитку – громадська організація, створена з метою об’єднання громадян і колективів для вирішення проблем сталого розвитку Західного регіону України.

Адреса: вул. Дорошенка, 41/24, м. Львів, 79000
Факс: 0(32) 272-26-44
Контактні особи:
Шушняк Володимир 0676702277
Савка Галина 0673131913